ISSN: 2757-7074 | İletişim
Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği hemşirelerinin anafilaksi tanı ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 110-118 DOI: 10.14744/upd.2023.53825
Full Text PDF

Özet

Amaç: Anafilaksi, özellikle küçük çocuklarda son yirmi yıldır artış gösteren, hızlı başlayan ve potansiyel olarak ölümcül olabilen ciddi alerji veya aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak tanımlanır. Çalışmamızın amacı; çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği hemşirelerinin anafilaksi tanı ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek, farkındalıklarını ve bilgilerini artırmak, eğitimin bilgi düzeyini nasıl etkilediğini saptamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma İstanbul’da, üçüncü basamak hastanede çalışan pediatri hemşireleri ile gerçekleştirildi. Farklı bölümlerde çalışan hemşirelere anafilaksi ile ilgili yüz yüze eğitim verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında anafilaksi ile ilgili soruları içeren anket uygulandı.
Bulgular: Katılımcıların 101’i kız (%82,8), 21’i erkek (%17,2), ortanca yaşları 28 (22-49) yıl idi. Katılımcıların tamamı alerjinin hayatı tehdit edebileceğini, adrenalin ampulü tanıdığını ve çalıştıkları bölümde bulundurduklarını ifade etmişti. Hemşirelerin yarısı anafilaksi olgusu ile karşılaşıp tedavisinde bulunmuştu. Güncel eğitimin anafilaksi tanısı ve tedavisi ile ilgili doğru cevap oranını artırdığı gözlendi. Meslekte çalışma süresinin sadece adrenalin otomatik enjektörünü duyma üzerine etkisi anlamlı bulundu (p=0.035). Anafilaksi eğitimi alma zamanı daha güncel olan hemşirelerin anafilaksi tedavisi ile ilgili sorulara verdikleri doğru cevapların anlamlı olarak arttığı tespit edildi (p<0.05).
Tartışma: Pediatri kliniği hemşirelerinin anafilaksi ile ilgili bilgi düzeyleri genel olarak iyi olmakla birlikte bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklik tedavi basamakları ve içeriği konusunda daha belirgindir. Bununla birlikte düzenli aralıklarla verilen hizmet içi eğitim ve yapılan anketler önemli bir tablo olan anafilaksi ile ilgili bilgilerin ve farkındalığın artırılmasında etkili olacaktır.

Evaluation of the knowledge level of the nurses of the pediatrics clinic about the diagnosis and treatment of anaphylaxis
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 110-118 DOI: 10.14744/upd.2023.53825

Abstract

Objective: Anaphylaxis is defined as a severe allergy or hypersensitivity reaction that has been increasing over the past two decades, especially in young children, with a rapid onset and potentially fatal outcome. The aim of this study is to measure the level of knowledge of pediatric nurses about the diagnosis and treatment of anaphylaxis, to increase their awareness and knowledge, and to determine how education affects the level of knowledge.
Material and Methods: The study was carried out with pediatric nurses working in a tertiary hospital in Istanbul. Nurses working in different departments were given face-to-face training on anaphylaxis. A questionnaire including questions about anaphylaxis was applied before and after the training.
Results: Of the participants, 101 (82.8%) were girls, 21 were boys (17.2%), and their median age was 28 (22-49 years). All of the participants stated that allergies can threaten life, that they recognize an adrenaline ampoule and keep it in the department where they work. Half of the nurses encountered and treated the case of anaphylaxis. It was observed that current education increased the rate of correct answers regarding the diagnosis and treatment of anaphylaxis. The effect of working time in the profession was significant only on hearing the adrenaline auto-injector (p=0.035). The correct answers to the questions about the treatment of anaphylaxis by the nurses who had more recent anaphylaxis training were found to be significantly higher (p<0.05).
Conclusion: Although the knowledge level of pediatric clinic nurses about anaphylaxis is generally good, there are some deficiencies. This deficiency is more evident in the treatment steps and content. In addition, regular in-service training and surveys will be effective in increasing information.