ISSN: 2757-7074 | İletişim
COVID-19 enfeksiyonunun aşırı eritrosit sedimentasyon hızı artışına neden olan hastalıklar üzerindeki etkisi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Biruni Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 92-98 DOI: 10.14744/upd.2023.25733
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmada, çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 100 mm/saat ve üstünde olan pediatrik hastaların klinik verilerinin ve pandemi döneminin bu verilere olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemik salgınının ilanından önce ve sonra ESH değerleri 100 mm/saat ve üstünde olan hastalar iki gruba ayrıldı ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya pandemi salgını öncesinden 67, pandemi sırasında ise 59 hasta dahil edildi. Pandemi öncesi en sık görülen hastalık grubu enfeksiyöz hastalıklar iken, pandemi sırasında en sık görülen hastalık grubu inflamatuvar hastalıklardı. COVID-19 ilişkili multisistem inflamatuvar sendromu (MIS-C) olan hastaların sayısı inflamatuvar hastalıklar arasında öne çıkmaktaydı. Ayrıca pandemi sırasında aşırı ESH yükselmiş hastaların ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (<0,001) ve hastaların lenfosit değerleri pandemi salgını öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,046).
Tartışma: Pandemi döneminde ESH değeri 100 mm/saat ve üstü olan hastalıkların dağılımında inflamatuvar hastalıklar enfeksiyöz hastalıklara göre daha sık görüldü ve inflamatuvar hastalıklar arasında COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülen MIS-C olan hastaların sayısı ön plana çıktı. Ayrıca pandemi döneminde, pandemi öncesi döneme göre tam kan sayımında yüksek MPV değerleri ve düşük lenfosit sayısı görüldü.

The effect of COVID-19 infection on diseases that cause excessive erythrocyte sedimentation rate increase
1Department of Pediatrics, University of Health Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Biruni University, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Pediatric Hematology and Oncology, University of Health Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 92-98 DOI: 10.14744/upd.2023.25733

Abstract

Objective: In our study, it was aimed to evaluate the clinical data of pediatric patients with erythrocyte sedimentation rate (ESR) level of 100 mm/h and above who are receiving inpatient treatment in the Pediatric Health and Diseases service and the effects of the pandemic period on these data.
Material and Methods: Patients with ESR values of 100 mm/h and above before and after the announcement of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic outbreak were divided into two groups and compared.
Results: Sixty-seven patients were included in our study before the pandemic outbreak and 59 patients during the pandemic. The most common disease group before the pandemic was infectious diseases and the most common disease group during the pandemic was inflammatory diseases. The number of Multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) diseases seen after COVID-19 infection stands out among inflammatory diseases. Furthermore, the mean platelet volume (MPV) values of excessive ESR elevated patients during the pandemic were statistically significantly higher (<0.001), and the lymphocyte levels of the patients were statistically significantly lower (p=0.046) than before the pandemic outbreak.
Conclusion: During the pandemic period, in the distribution of diseases with an ESR of 100 mm/h and above, inflammatory diseases were more common than infectious diseases and The number of MISC diseases seen after COVID-19 infection came to the fore among inflammatory diseases. Furthermore, during the pandemic period, compared to the pre-pandemic period, the high MPV in the complete blood count and the low number of lymphocytes drew attention.