ISSN: 2757-7074 | İletişim
Kas iskelet sistemi yakınmalarında neoplastik hastalıkların değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 86-91 DOI: 10.14744/upd.2023.73745
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kas iskelet sistemi (KİS) yakınmaları ile pediatrik romatoloji merkezine başvurup, benign ya da malign neoplastik hastalık tanısı alan olguları değerlendirmek, temel klinik ve laboratuvar bulgularını tanımlamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği’ne Haziran 2016–Ekim 2022 tarihleri arasında KİS yakınmaları ile başvurup, benign ya da malign neoplastik hastalık tanısı alan hastalar dahil edildi. Klinik ve laboratuvar özellikleri hastaların tıbbi çizelgelerinden ve elektronik dosyalarından retrospektif olarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 33 hasta dahil edildi. Hastaların 18’i (%54,5) kız, 15’i (%45,5) erkekti. Tanı yaşı ortanca (min–maks) 10,6 (2,2–16,7) yıldı. Tanıya kadar geçen süre ortanca (min–maks) 14 (2–600) gündü. Yirmi beş hasta malign hastalık tanısı alırken, sekiz hasta benign hastalık tanısı aldı. En sık romatoloji polikliniklerine juvenil idiyopatik artrit ön tanısı ile hastalar refere edildi. Her iki grupta da en sık KİS bulgusu artraljiydi. Kemik ağrısı, malign hastalıklarda daha sık izlenen bir bulgu olarak saptandı. En sık tutulan eklem her iki grupta da diz eklemiydi. Kas iskelet sistemi yakınmalarına en sık eşlik eden klinik bulgular sırasıyla ateş, halsizlik ve karın ağrısıydı. Ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi konstitüsyonel semptomlar hiçbir benign hastada izlenmedi. Eşlik eden en sık laboratuvar anormallikleri C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği ve anemiydi. Malign ve benign hastalık tanısı alanlar arasında anemi, ESH ve CRP yüksekliği açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (sırasıyla p=0,001, p=0,000, p=0,008).
Tartışma: Neoplastik hastalıklar her zaman KİS semptomlarının ayırıcı tanısında yer almalıdır. Artrit veya diğer kas iskelet sistemi semptomları ile başvuran tüm hastalarda kapsamlı bir klinik muayene yapılmalı ve atipik özellikler not edilmelidir. Özellikle ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi konstitüsyonel bulguların varlığında malign hastalıklar akla gelmeliyken, sistemik bulguların yokluğu, normal laboratuvar bulguları varlığı ve tek eklem tutulumlarında, o eklemi infiltre eden benign kemik tümörleri de ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Evaluation of neoplastic diseases in musculoskeletal system complaints
1Department of Rheumatology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Hematology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 86-91 DOI: 10.14744/upd.2023.73745

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the patients admitted to a pediatric rheumatology center with musculoskeletal (MSK) complaints and diagnosed with benign or malignant neoplastic diseases and to describe the main clinical and laboratory findings.
Material and Methods: Patients admitted to the Pediatric Rheumatology Clinic of Umraniye Training and Research Hospital, University of Health Sciences, between June 2016 and October 2022 with complaints of MSK, and diagnosed with benign or malignant neoplastic disease were included in our study. Clinical and laboratory characteristics were retrospectively recorded from the patients’ medical charts and electronic files.
Results: A total of 33 patients were included in the study. Eighteen of the patients were female and 15 were male. The median age at diagnosis was 10.6 (2.2–16.7) years. The median time to diagnosis was 14 (2–600) days. Twenty-five patients were diagnosed with malignant disease, while eight patients were diagnosed with benign disease. Patients were most frequently referred to rheumatology clinics with a preliminary diagnosis of JIA. Arthralgia was the most common MSK finding in both groups. Bone pain was found to be a more common finding in malignant diseases. The most commonly involved joint was the knee joint in both groups. The most common clinical findings accompanying MSK complaints were fever, malaise, and abdominal pain, respectively. Constitutive symptoms such as fever, malaise, and weight loss were not observed in any benign patient. There was a statistically significant difference in anemia, ESR, and CRP elevation between patients with malignant and benign disease (p=0.001, p=0.000, and p=0.008, respectively).
Conclusion: Neoplastic diseases should always be included in the differential diagnosis of MSK symptoms. Malignant diseases should be considered especially in the presence of constitutional findings such as fever, weight loss, and malaise, while benign bone tumors infiltrating that joint should also be considered in the absence of systemic findings, normal laboratory findings, and single joint involvement.