ISSN: 2757-7074 | İletişim
Kardiyak aritmi tanı ve tedavisinde sınırlı floroskopi ile kateter ablasyon; 1 yıllık tek merkez deneyimi
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardioloji Kliniği, Antalya, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 80-85 DOI: 10.14744/upd.2023.68077
Full Text PDF

Özet

Amaç: Çocukluk çağı supraventriküler aritmilerinde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranlarıyla kateter ablasyon önemli bir yere sahiptir. Günümüzde kullanılan üç boyutlu elektroanatomik haritalama sistemlerinin kullanımı radyasyon maruziyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniğinde Ocak 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 89 hasta elektrofizyolojik çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalamaları 13,8±4,2 yıl, ağırlık ortalamaları ise 48,18±12,37 kg idi. Ablasyon endikasyonları; atriyoventriküler nodal yeniden girişli taşikardi (AVNRT) 43 (%48,4), atriyoventriküler yeniden girişli taşikardi (AVRT) 38 (%42,7) ve fokal atriyal taşikardi (FAT) 5 (%5,6) idi. Üç hastaya fasiküloventriküler fiber tanısı konuldu ve ablasyon yapılmadı. En başarılı lokasyonlar sol lateral aksesuar yol ve tipik AVNRT iken, en başarısız lokasyon sağ posteroseptal idi. Erken dönem işlem başarı oranımız %95 saptandı. Hastaların 14’üne (%15,7) transseptal ponksiyon yapıldı, üç hastada atriyal septal defekt/patent foramen ovale yolu sol atriyuma geçildi. Ortalama işlem süresi 178±64 (130-310) dakika idi. İki hastada geçici birinci derece ve Mobitz Tip 1 atriyoventriküler blok dışında komplikasyon izlenmedi.
Tartışma: Günümüzde çocukluk yaş grubunda ablasyon sınırlı floroskopi ve üç boyutlu görüntüleme sistemleriyle başarı bir şekilde yapılmaktadır. Erken dönem nüks oranlarımız literatürle uyumlu görülmekle birlikte uzun dönem izlem sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Pediatric catheter ablation for cardiac arrhythmias with limited fluoroscopy: 1-year single-center experience
1Department of Pediatric Cardiology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 80-85 DOI: 10.14744/upd.2023.68077

Abstract

Objective: Catheter ablation is a curative treatment with excellent success and minimal complication rates in supraventricular arrhythmias. Recent advances in three-dimensional (3D) electroanatomical-mapping resulted in a significant decrease in fluoroscopy exposure during. The aim of this single-center study is to analyze the results of an electrophysiological study and ablation using an electroanatomical-mapping system.
Material and Methods: Between January 2022 and February 2023, patients who underwent electrophysiological study and ablation in SBU Antalya Training and Research Hospital were evaluated retrospectively.
Results: Of the 89 patients, 49 were boys. The mean age and weight were 13.8±4.2 years and 48.18±12.37 kg, respectively. Indications for ablation were AVNRT 43 (48.4%), AVRT 38 (42.7%), and FAT 5 (5.6%). In three (3.3%) patients with saddle pre-excitation diagnosed with fasciculoventricular fiber, no ablation was performed. The overall short-term success rate was 95%. The most successful locations were the left lateral AP and typical AVNRT, whereas the most recurrences were observed in posteroseptal AP localization. The left atrium was accessed through transeptal puncture in 14 (15.7%) and through atrial septal defect/pat-ent foramen ovale in 3 patients. The mean procedure duration was 178±64 (130–310) min. There were no complications except 2 patients who developed transient first-degree and Mobitz type 1 AV blocks during cryoablation.
Conclusion: Ablation of the supraventricular arrhythmias with 3D electroanatomic mapping-guided transcatheter systems can be curative with excellent patient satisfaction, significantly decreased radiation exposure, and low recurrence and complication rates. Our acute-term success and complication rates are consistent with the literature; however, long-term follow-up with larger series is needed.