ISSN: 2757-7074 | İletişim
Ebeveynlerin sağlık okuryazarlığının çocuk sağlığı hizmetlerinin kullanılmasına etkisi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 72-79 DOI: 10.14744/upd.2023.41736
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmada, çocuklarını acil servislere ve polikliniklere götüren ebeveynlerin sağlık okuryazarlıkları incelendi.
Gereç ve Yöntemler: Ebeveynlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir düzeylerinin sağlık okuryazarlığı ile ilişkisi incelendi. Sağlık bilgilerini, sağlık hizmeti bilgilerini araştıran, karar veren, değerlendiren ve uygulayan anketler ile TSOY-32 (Türk Sağlık Okuryazarlığı Araştırması) indeks puan düzeyleri verdikleri cevaplara göre değerlendirildi.
Bulgular: 20–29 yaş arası ve eğitim düzeyi daha yüksek olan ebeveynler, acil servisleri diğerlerine göre daha fazla tercih etmektedir. Hane halkı gelir düzeyi ile acil servisleri tercih etme arasında anlamlı bir ilişki yoktu. TSOY-32 indeks puanı sonuçları arasında; acil servisleri, polikliniği tercih eden anne ve babalar ile TSOY-32 düzeyleri arasında ilişki yoktu.
Tartışma: Anne ve babaların cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve gelir düzeylerinin sağlık okuryazarlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. Daha iyi sağlık hizmet kalitesi ve sağlık hizmetinden yararlanmak için sağlık okuryazarlığı geliştirilmelidir.

The effects of parents’ health literacy on pediatric health services utilization
1Department of Pediatrics, Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Emergency, Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Pediatrics, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 72-79 DOI: 10.14744/upd.2023.41736

Abstract

Objective: We tried to analyze health literacy of parents who took their children to emergency departments and policlinics.
Material and Methods: We analyzed the association of parents’ age, gender, marital status, educational, and income levels with their health literacy. Questionnaires investigating their health information, health service knowledge, deciding, evaluating and performing. Turkish Health Literacy Survey (THLS-32) index score levels were evaluated according to their answers. We demonstrated their using pediatric health services.
Results: Parents, aged between 20 and 29 years old and with higher educational levels, preferred emergency departments more commonly than others. There was no significant relation between household income levels and preferring emergency departments. Among THLS-32 index score results, there was no association of parents preferring emergency departments, policlinic, and their THLS-32 levels.
Conclusion: We investigated the influences of gender, education level, marital status, and income levels of parents’ on health literacy. Health literacy should be improved for better health-care quality and health service utilization.