ISSN: 2757-7074 | İletişim
Astım hastası çocukların annelerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 57-64 DOI: 10.14744/upd.2023.36854
Full Text PDF

Özet

Amaç: Astım hastası çocukların hastalık yönetimi için annelerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada, astım hastası çocuğu olan annelerin depresyon, anksiyete ve stres durumlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki çalışma, 4-18 yaş arası astım hastası çocukların anneleri ile yürütüldü. Annelere sosyodemografik bilgiler, Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi (Ç-AKT), Astım Kontrol Testi (AKT) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-21 (DASS-21) ölçeğini içeren anket yöneltildi. Daha yüksek Ç-AKT ve AKT skorları, astımın daha iyi kontrol edildiğini göstermektedir. DASS-21 için daha yüksek puanlar, daha yüksek stres, kaygı ve depresyon düzey-lerini göstermektedir.
Bulgular: Yüz iki astım hastası çocuk ve annelerinin verileri değerlendirildi. DASS-21 stres, anksiyete, depresyon puanlarının medyan değerleri sırasıyla 3,0 (0–12,0), 4,0 (0–17,0), 2,0 (0–12,0) idi. Annelerin stresli, anksiyeteli ve depresif olma oranları sırasıyla %38,2, %51,0 ve %8,8 idi. Çocukların Ç-AKT puanı ile DASS-21 toplam, stres, anksiyete, depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon vardı (p<0.05). Çok değişkenli analize göre, düşük Ç-AKT puanı kaygı ve stres için bir risk oluşturdu.
Tartışma: Çalışmamızda astımı daha iyi kontrol edilen çocukların annelerinin anksiyete ve stres riskleri daha düşüktü. Toplum temelli çalışmalarla diğer faktörlerin ayrıntılı değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Evaluation of depression, anxiety, and stress in mothers of children with asthma
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye District Health Directorate, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 57-64 DOI: 10.14744/upd.2023.36854

Abstract

Objective: For disease management of the asthmatic children, the evaluation of the mental status of the mothers is necessary. We aimed to evaluate the depression, anxiety, and stress of mothers of children with asthma.
Material and Methods: The descriptive type study was conducted with the mothers of asthmatic children aged 4–18 years. Sociodemographics, Childhood Asthma Control Test (C-ACT), Asthma Control Test (ACT), and Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) were asked to mothers. Higher C-ACT and ACT scores indicate better control of asthma. Higher scores for DASS-21 indicate higher levels of stress, anxiety, and depression.
Results: The data of 102 asthmatic children and their mothers were evaluated. The median values of DASS-21 stress, anxiety, and depression scores were 3.0 (0–12.0), 4.0 (0–17.0), and 2.0 (0–12.0), respectively. The percentages of mothers being stressed, anxious, and depressed were 38.2%, 51.0%, and 8.8%, respectively. There was a statistically significant negative correlation between the children’s C-ACT score and DASS-21 total, stress, anxiety, and depression scores (p<0.05). According to the multivariate analysis, the lower C-ACT score was a risk for anxiety and stress.
Conclusion: In our study, the risks of anxiety and stress were lower in mothers of children with better controlled asthma. There is a need for detailed evaluation of the other factors with population-based studies.