ISSN: 2757-7074 | İletişim
Anafilaksinin tanısı, tedavisi ve güncel yaklaşımları
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Kliniği, İstanbul, Türkiye
24. Sınıf Tıp Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 53-56 DOI: 10.14744/upd.2023.30502
Full Text PDF

Özet

Anafilaksi, ani başlayan ve ciddi sonuçları olabilen alerjik bir reaksiyondur. Anafilaksi, bilinen bir tetikleyici ajana ya da olası bir tetikleyiciye maruz kaldıktan sonra birkaç dakika veya saat içinde cildi, respiratuvar sistemi, kardiyovasküler ya da gastrointestinal sistemi tutan semptomların ortaya çıkması ile prezente olmaktadır. Güncel tarihli bir çalışmada anafilaksinin insidansı çocuklarda 1–761/100.000 kişi/yıl olarak bildirildi. Ayrıca hastaneye olan başvuruların %0,26’sı anafilaksi sebebiyledir. Çocuklarda anafilaksinin en sık tetikleyicileri besin alerjenleridir. İnek sütü, yumurta ve fındık ise anafilaksiye en sık sebep olan besinlerdir. Anafilaksinin tanısının hızlıca konulması ve tedavinin hemen başlanması gerekmektedir. Anafilaksinin tedavisinde ilk basamak tedavi adrenalindir ve uygulanma dozu 0,01 mg/kg’dır (1/1000’lik). Anafilaksi tedavisinde adrenalin intramusküler yol ile vastus lateralis kasına uygulanmaktadır. Bu derlemede, anafilaksi tanısının çocuk hastalarda hızla konulması gereken ciddi bir alerjik reaksiyon olduğu vurgulanmak istendi.

Definition, treatment, and current approach of anaphylaxis
1Department of Pediatric Immunology and Allergy, Health Sciences University, Ümraniye Training and Reserarch Hospital, İstanbul, Türkiye
2Medical Student Graduate 4, İstanbul Medeniyet Unıversity, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 53-56 DOI: 10.14744/upd.2023.30502

Abstract

Anaphylaxis is an allergic reaction with sudden onset and serious consequences. Anaphylaxis presents with the onset of symptoms involving the skin, respiratory system, cardiovascular, or gastrointestinal system within minutes or hours after exposure to a known triggering agent or a possible trigger. In a recent study, the incidence of anaphylaxis was reported as 1–761/100 000 person-years in children. In addition, 0.26% of hospital admissions are due to anaphylaxis. The most common triggers of anaphylaxis in children are food allergens. Cow’s milk, eggs, and nuts are the most common foods that cause anaphylaxis. Anaphylaxis needs to be diagnosed quickly and treatment should be started immediately. The first-line treatment for anaphylaxis is adrenaline and the dose is 0.01 mg/kg (1/1000th). In the treatment of anaphylaxis, adrenaline is administered intramuscularly into the vastus lateralis muscle. In this review, we wanted to emphasize that anaphylaxis is a serious allergic reaction that should be diagnosed rapidly in pediatric patients.