ISSN: 2757-7074 | İletişim
Boy kısalığı olan çocuklarda serum çinko düzeyinin antropometrik ölçümler ve büyüme faktörleri üzerine etkisi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 45-49 DOI: 10.14744/upd.2023.44275
Full Text PDF

Özet

Amaç: Çalışmada, boy kısalığı yakınması ile başvuran ve çinko eksikliği saptanmayan çocuk hastalarda prealbumin ve çinko ile insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniğine boy kısalığı nedeniyle başvuran, 1–18 yaş arası, boy standart deviasyon skoru (SDS) -2’nin altında olan ve bilinen kronik hastalığı olmayan hastalar değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 158 hastanın 82’si (%51,9) erkek, 76’sı kız (%48,1) olup ortalama yaş 7,84±4,1 yıl idi. Olguların boy SDS değeri -2,65±0,7 iken, ağırlık SDS değeri -2,54±0,9, beden kitle indeksi SDS değeri ise -1,06±0,09 olarak saptandı. Beden kitle indeksi değerleri göz önüne alındığında 86 hasta (%54,4) normal kilolu, 45 hasta (%28,4) hafif derecede malnutre olarak saptandı. Hastaların IGF-1 değeri ile hemoglobin, prealbumin ve ortalama hücresel hacim değerleriyle pozitif (doğrusal) yönlü orta düzey (sırasıyla r=0,576; r=0,541; r=0,489) ilişki saptandı. Olguların IGF-1 değeri ile çinko değeri arasında (r=0,153, p=0,092) ve boy SDS değeri ile çinko değeri arasında ilişki saptanmadı (r=-0,049, p=0,589). Boy SDS değeri -3’ün altında olan hastalar ile -2 ile -3 arasında olan hastalar karşılaştırıldığında prealbumin değeri boyu -3 SDS’nin altında olan grupta daha düşük (sırasıyla 17,3±4,3 ve 18,9±3,9, p=0,034) olarak tespit edildi.
Tartışma: Boy kısalığı olan çocuklarda çinko düzeyi ile boy ve IGF-1 düzeyi arasında ilişki saptanmadığı için çinko eksikliği olmayan çocuklarda çinkonun IGF-1 üzerine etkisi olmadığı düşünülebilir. Beslenme parametresi olarak kullanılan prealbuminin ağır boy kısalığı olan çocuklarda daha düşük saptanması, boy kısalığının kronik malnütrisyondan ayırıcı tanısında kullanılabilecek bir parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

In children with short stature, the effect of serum zinc levels on anthropometric measurements and growth factors
1Department of Pediatric Endocrinology, University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
2Department of Pediatric Gastroenterology, University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 45-49 DOI: 10.14744/upd.2023.44275

Abstract

Objective: We aim to investigate the relationship between prealbumin, Zinc (Zn), and somatomedin- C (IGF-1) levels in pediatric patients who presented with short stature and did not have Zn deficiency.
Material and Methods: Patients who were admitted to Adana City Training and Research Hospital Pediatric Endocrinology Out-patient Clinic due to short stature, between the ages of 1–18 years, with a height standard deviation score (SDS) below −2 and without a known chronic disease were evaluated.
Results: Of the 158 patients included in the study, 82 (51.9%) were male and 76 (48.1%) were female. The mean age of the patients was 7.84±4.1 years. While the subjects’ height SDS was -2.65±0.7, weight SDS was -2.54±0.9, and body mass index (BMI) SDS was -1.06±0.09. Considering the BMI values, 86 patients (54.4%) were found to be of normal weight, and 45 patients (28.4%) were found to be mildly malnourished. A positive (linear) moderate correlation (r=0.576; r=0.541; r=0.489, respectively) was found with the patients’ IGF-1 values compared to hemoglobin, prealbumin, and mean cellular volume (MCV) values. No correlation was found between IGF-1 and Zn value of the cases (r=0.153, p=0.092), No correlation was found between height SDS and Zn value (r=-0.049, p=0.589). When patients with a height SDS below -3 and patients with a height SDS between -2 and -3 were compared, the prealbumin value was lower in the group with height SDS below -3 (17.3±4.3 and 18.9±3.9, respectively, p=0.034).
Conclusion: Since no relationship was found between Zn level height and IGF-1 level in children with short stature, it can be thought that Zn has no effect on IGF-1 in children without Zn deficiency. The fact that prealbumin, which is used as a nutritional parameter, is found to be lower in children with severe short stature suggests that it can be used as a parameter that can be used in the differential diagnosis of short stature from chronic malnutrition.