ISSN: 2757-7074 | İletişim
Konjenital kalp cerrahisi geçirmiş yenidoğanlarda nozokomiyal enfeksiyon sıklığı ve etkileyen faktörler: Bir kalp cerrahisi merkezi deneyimi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 28-33 DOI: 10.14744/upd.2023.09719
Full Text PDF

Özet

Amaç: Konjenital kalp hastalıkları yenidoğanın en sık yoğun bakımda yatış nedenlerinden biridir. Nozokomiyal enfeksiyonlar bu olgularda artmış mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedir. Bu çalışmada, yenidoğan konjenital kalp cerrahisi yapılan olgularda nozokomiyal enfeksiyonların sıklığını ve gelişimini etkileyen risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 1 Kasım 2021–1 Kasım 2022 tarihleri arasında pediatrik kardiyak yoğun bakımda izlendi ve kalp cerrahisi operasyonu yapılan yenidoğanlarda retrospektif olarak gerçekleştirildi. Nozokomiyal enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen olgular perinatal öykü, doğum ağırlığı, sendrom varlığı, koroner kalp hastalığının kompleksite derecesi, perioperatif ve postoperatif faktörler, kateter varlığı ve süresi, mekanik ventilatör vb. durumlar açısından değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak incelendi.
Bulgular: Bu dönemde, 140 olguya yenidoğan kalp cerrahisi operasyonu yapıldı. Kırk (%28) olguda 54 farklı nozokomiyal enfeksiyon saptandı. En sık %60 olarak kan akımı enfeksiyonu gözlenirken, bunu %25 olguda alt solunum yolu enfeksiyonu ve %15 olguda yara yeri enfeksiyonu takip etmekteydi. Saptanan enfeksiyon ajanlarının %55’ini gram-negatif mikroorganizmalar, %30’unu gram-pozitif mikroorganizmalar ve %15’ini fungal mikroorganizmalar oluşturmaktaydı. Nozokomiyal enfeksiyon ile ilişkili bağımsız risk faktörleri; sendrom varlığı (Odds Ratio [OR] 6,1, %95 Güven Aralığı [GA] 1,3–18), santral venöz kateter süresi >10 gün (OR 3,7, %95 GA 1,3–11,0), mekanik ventilasyon süresi >7 gün (OR 6,6, %95 GA 2,1–20,1) ve operasyon sonrası >6 kan ürünü transfüzyonu (OR 3,1, %95 GA 1,3–8,5) olarak saptandı. Nozokomiyal enfeksiyona bağlı ölüm %25 olarak tespit edildi.
Tartışma: Nozokomiyal enfeksiyonlar konjenital kalp cerrahisi geçiren yenidoğanlarda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Özellikle kan dolaşımı ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine çaba gösterilmelidir.

1Department of Neonatology, University of Health Sciences, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiovasculary Surgery, University of Health Sciences, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 28-33 DOI: 10.14744/upd.2023.09719

Abstract

Objective: Congenital heart diseases (CHD) are one of the most common causes of neonatal intensive care hospitalization. Nosocomial infections may cause increased mortality and morbidity in these cases. In this study, it was aimed to investigate the frequency and risk factors affecting the development of nosocomial infections in patients who underwent neonatal congenital heart surgery.
Material and Methods: This study was carried out retrospectively in newborns who were followed up in the pediatric cardiac intensive care unit and underwent cardiac surgery between November 1, 2021 and November 1, 2022. Cases with and without nosocomial infection were evaluated in terms of perinatal history, birth weight, presence of syndrome, degree of complexity of CHD, perioperative and postoperative factors, presence and duration of central venous catheter, mechanical ventilator, etc. The results were analyzed statistically.
Results: During the study, neonatal cardiac surgery was performed in 140 cases. 54 different nosocomial infections were detected in 40 (28%) cases. Bloodstream infection was the most common in 60%, followed by lower respiratory tract infection in 25% and wound infection in 15%. Of the detected infectious agents, 55% were gram (-) organisms, 30% were gram (+) organisms, and 15% were fun-gal organisms. The presence of independent risk factors associated with nosocomial infection was congenital syndromes (OR 6.1, CI 95% 1.3–18), central venous catheter time >10 days (OR 3.7, CI 95% 1.3–11.0), mechanical ventilation time >7 days (OR 6.6, CI 95% 2.1–20.1), and post-operative >6 blood product transfusions (OR 3.1, CI 95% 1.3–8.5). Mortality due to nosocomial infection was 25%.
Conclusion: Nosocomial infections are an important cause of mortality and morbidity in newborns undergoing congenital heart surgery. In particular, efforts should be made to prevent neonates from bloodstream and lower respiratory tract infections.