ISSN: 2757-7074 | İletişim
Çocukluk çağı solunum yolu patolojilerinin değerlendirilmesinde fleksibl bronkoskopinin rolü
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 21-27 DOI: 10.14744/upd.2023.96168
Full Text PDF

Özet

Amaç: Fleksibl bronkoskopi çocukluk çağında solunum yolu bulguları olan hastalarda birçok endikasyonla yapılabilen üst ve alt hava yolları anatomisinin ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir role sahip çok yönlü bir tanı ve tedavi yöntemidir. Bu çalışmada amacımız 4 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz 164 fleksibl bronkoskopi işlemi ile ilgili deneyimimizi sunmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Mart 2018 ile Ocak 2022 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde fleksibl bronkoskopi uygulanan 18 yaş altı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları incelendi ve demografik özellikleri, bronkoskopi endikasyonları, bronkoskopi bulguları ve komplikasyonları kayıt edildi.
Bulgular: Dört yıllık dönemde toplam 158 hasta (%56,3 erkek)’ya 164 fleksibl bronkoskopi işlemi uygulandı. Hastaların ortanca yaşı 8 yıl (5–14 yıl) idi. Fleksibl bronkoskopi’nin en sık endikasyonu şüpheli yabancı cisim aspirasyonu (%20,1), ikinci en sık nedeni persiste eden radyolojik anomaliler (%19,5) idi. Fleksibl bronkoskopi işlemlerinde %48,8 oranında normal havayolu anatomisi gözlendi, en sık gözlenen bronkoskopi bulgusu patolojik sekresyon artışı (%11) idi. On altı (%9,7) fleksibl bronkoskopi işleminde minör komplikasyon gözlendi. Bronkoskopi işlemlerinin hiçbirinde major komplikasyon gözlenmedi. On (%6,1) bronkoskopi işlemi sonrası geçici hipoksi ve 6 (%3,6) bronkoskopi işlemi sonrası laringobronkospazm gelişti. İşlemi herhangi bir komplikasyon nedeniyle tamamlanamayan hasta olmadı.
Tartışma: Fleksibl bronkoskopinin uygulamaya girmesi ve kullanım sıklığının artması, tanı konulamayan bazı hastalıklarda erken tanı ve tedavinin sağlanmasında olumlu yönde etki etmektedir. İşlem öncesi hazırlık, anestezi ortamında yapılan bu işlem süresince monitörizasyon ve eğitimli bir ekiple fleksibl bronkoskopi işleminin güvenilirliği oldukça yüksektir. Fleksibl bronkoskopi işleminin tecrübeli merkezlerde, uygun koşullar altında yapılması oluşabilecek komplikasyon sıklığını oldukça azaltacağını düşünmekteyiz.

The role of flexible bronchoscopy in the evaluation of childhood respiratory tract pathologies
1Department of Pediatric Immunology and Allergy, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Pulmonology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Pediatrics, Biruni University, Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 21-27 DOI: 10.14744/upd.2023.96168

Abstract

Objective: Flexible bronchoscopy is a versatile diagnostic and treatment method that plays a crucial role in evaluating the anatomy and functions of the upper and lower airways. It has many indications in patients with respiratory tract findings in childhood. In this study, we aim to present our experience with 164 flexible bronchoscopy procedures we performed over four years.
Material and Methods: We included all pediatric-aged children (under 18) who underwent flexible bronchoscopy at Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital’s pediatrics clinic between March 2018 and January 2022. We reviewed the medical records and recorded their demographic characteristics, bronchoscopy indications, bronchoscopy findings, and complications, retrospectively.
Results: We performed 164 flexible bronchoscopy procedures on 158 patients (56.3% male). The median age of the patients was 8 (5–14) years. The most common indication for flexible bronchoscopy was suspicious foreign body aspiration (20.1%), followed by persistent radiological anomalies (19.5%). We observed normal airway anatomy in 48.8% of flexible bronchoscopy procedures. The most common bronchoscopy finding was increased pathological secretion (11%). We did not detect major vital complications, but minor complications occurred in 9.7% (n=16) of the bronchoscopy procedures. Transient hypoxia developed after 6.1% (n=10) of bronchoscopy procedures, and laryngospasm/bronchospasm occurred after 3.6% (n=6). We completed all patients’ bronchoscopy processes despite complications.
Conclusion: The introduction of flexible bronchoscopy into practice and the increase in its use have a positive effect on providing early diagnosis and treatment of undiagnosed diseases. The reliability of the flexible bronchoscopy procedure is very high with pre-procedure preparation and vital sign monitoring during the process in an anesthesia environment, particularly with a trained team. We believe that performing flexible bronchoscopy in experienced centers under appropriate conditions will reduce the incidence of complications.