ISSN: 2757-7074 | İletişim
Tip 1 diyabetli adölesanlarda hematolojik parametrelerin ve mikro besin düzeylerinin değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem-IV Tıp Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 109-113 DOI: 10.14744/upd.2023.64936
Full Text PDF

Özet

Amaç: Tip 1 diyabetli çocuklarda, diğer yönlerden sağlıklı olan çocuklarda da olduğu gibi aneminin en sık nedeni yetersiz demir alımıdır. Diyabetli hastalarda akut komplikasyonlar, beslenme sorunları, eşlik edebilecek olan diğer otoimmün hastalıklar, psikososyal ve sosyoekonomik nedenlerle anemi sıklığı artabilir.
Gereç ve Yöntemler: Hastalar yaş grupları, cinsiyet, diyabet süresi ve glisemik kontrol grupları olarak sınıflandırılarak hematolojik parametreler ve besin düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca çalışma değişkenleri korelasyon analizleri ile incelendi ve glisemik kontrolün ölçülebilir parametresi olan HbA1C ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada, 47’si (%44,7) erkek ve 58’i (%55,2) kız olmak üzere 105 tip 1 diyabetli adölesan hasta değerlendirildi. Demir eksikliği %38,5, vitamin B12 eksikliği %32,4, folat eksikliği %0,95 ve anemi sıklığı %18 idi. Cinsiyete göre sınıflandırıldığında anemi sıklığı kızlarda %22,4, erkeklerde %8,5; demir eksikliği kızlarda %44,8, erkeklerde %34, vitamin B12 eksikliği kızlarda %31, erkeklerde %34 ve folat eksikliği kızlarda %1,7, erkeklerde yoktu. Hemoglobin, ortalama eritrosit hacmi, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, vitamin B12 ve folat düzeyleri açısından yaş grupları, glisemik kontrol grupları ve diyabet süresi gruplarında anlamlı fark saptanmadı.
Tartışma: Ülkemizde sağlıklı Türk çocuklarında yapılmış çalışmaların sonuçları ile karşılaştırıldığında tip 1 diyabetli hastalarımızda benzer yaş grubundaki diğer çocuklara göre anemi sıklığı benzer veya daha az oranda saptandı. Sonuçlarımız tip 1 diyabetli hastalarda yılda bir yapılan rutin tetkiklerin eksiklikleri giderebilmek açısından oldukça yararlı olduğunu desteklemektedir.

The relationship of hematological parameters and micronutrient levels with glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes
1Department of Pediatric Endocrinology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2University of Health Sciences, Class IV Medical Student, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 109-113 DOI: 10.14744/upd.2023.64936

Abstract

Objective: Iron deficiency is the most common cause of anemia in children with type 1 diabetes, as in otherwise healthy children. In patients with diabetes, the frequency of anemia may increase due to acute complications, nutritional problems, other autoimmune diseases that may accompany, and psychosocial and socioeconomic problems.
Material and Methods: The study group was assigned into groups according to age, gender, duration of diabetes, and glycemic control. Hematological parameters and nutrient levels were compared among groups. Variables were also examined with correlation analyzes and the relationship with HbA1C, a measurable parameter of glycemic control, was evaluated.
Results: In the study, 105 adolescent patients with type 1 diabetes, 47 (44.7%) male and 58 female (55.2%) were evaluated. Iron deficiency was found in 38.5%, vitamin B12 deficiency in 32.4%, and folate deficiency in 0.95%. The frequency of anemia was 18%. When classified according to gender, the frequency of anemia was 22.4% in girls and 8.5% in boys; iron deficiency was 44.8% in girls, 34% in boys, vitamin B12 deficiency was 31% in girls, 34% in boys, and folate deficiency was 1.7% in girls and absent in boys. There was no significant difference between age groups, glycemic control groups, and diabetes duration groups in terms of Hb, MCV, iron, iron binding capacity, ferritin, vitamin B12, and folate levels.
Conclusion: When compared with the results of studies conducted in healthy Turkish children in our country, the frequency of anemia was found to be similar or less in our patients with type 1 diabetes. Our results support that routine examinations performed annually in patients with type 1 diabetes are quite beneficial in terms of eliminating deficiencies.