ISSN: 2757-7074 | İletişim
Antikor eksikliği olan çocukların retrospektif olarak değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 97-102 DOI: 10.14744/upd.2023.46855
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmada, antikor eksikliği tanısı ile çocuk alerji ve immünoloji polikliniğinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve laboratuvar parametrelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: 01 Mayıs 2021–01 Mayıs 2022 tarihleri arasında çocuk alerji ve immünoloji polikliniğinde antikor eksikliği tanısı ile takip edilen 277 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları incelendi; klinik özellikleri, intravenöz immünoglobulin tedavisi kullanım durumları, antibiyoterapi kullanım sıklığı ve laboratuvar parametreleri araştırma kapsamında değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza antikor eksikliği tanısı alan 277 hasta dahil edilmiş olup, %33,9’u (n=94) kız, %66,1’i (n=183) erkek idi. Medyan yaş 21,0 ay (1–200 ay) idi. Hastaların %39,7’sinde (n=110) tekrarlayan enfeksiyonlar, %17’sinde (n=47) astım, %14,1’inde (n=39) besin alerjisi, %13,7’sinde (n=38) alerjik rinit, %12,6’sında (n=35) atopik dermatit, %2,9’unda (n=8) ürtiker olduğu saptandı. Beklenildiği üzere intravenöz immünoglobulin tedavisi alan hastaların başlangıç serum immünoglobulin G değerleri anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,038).
Tartışma: Sık enfeksiyon geçiren ve atopik klinik bulguları olan çocuklarda primer immün yetmezlik tanısı göz önünde bulundurulmalı, hastalar uygun anamnez ve laboratuvar tetkikleri ile değerlendirilmelidir. Erken tanı ile uygun tedavinin başlanması, diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi hastalığa bağlı komplikasyonları önlemek açısından son derece önemlidir.

Retrospective evaluation of children with antibody deficiency
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Ümraniye District Health Directorate, İstanbul, Türkiye
4Department Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar State Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 97-102 DOI: 10.14744/upd.2023.46855

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the clinical features and laboratory parameters of the patients followed in the Pediatric Allergy and Immunology outpatient clinic with the diagnosis of antibody deficiency retrospectively.
Material and Methods: Between May 01, 2021 and May 01, 2022, 277 patients followed up in the Pediatric Allergy and Immunology outpatient clinic with the diagnosis of antibody deficiency were included in the study. The medical records of the patients were reviewed; their clinical characteristics, use of intravenous immunoglobulin therapy, frequency of use of antibiotics, and laboratory parameters were evaluated within the scope of the study.
Results: Two hundred and seventy-seven patients diagnosed with antibody deficiency were included in our study. About 33.9% (n=94) were female, 66.1% (n=183) were male, and the median age was 21.0 months (1–200 months). Recurrent infections were observed in 39.7% (n=110) of the patients, asthma in 17.0% (n=47), food allergy in 14.1% (n=39), allergic rhinitis in 13.7% (n=38), atopic dermatitis in 12.6% (n=35), and urticaria in 2.9% (n=8). As expected, patients receiving intravenous immunoglobulin therapy had significantly lower baseline serum IgG values (p=0.038).
Conclusion: The diagnosis of primary immunodeficiency should be considered in children with frequent infections and atopic clinical findings. These patients should be evaluated with appropriate anamnesis and laboratory tests. Early diagnosis and initiation of appropriate treatment are extremely important in terms of preventing disease-related complications, as in other chronic diseases.