ISSN: 2757-7074 | İletişim
İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan çocuklarda osteoporoz sıklığının araştırılması
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 81-86 DOI: 10.14744/upd.2023.35229
Full Text PDF

Özet

Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalığı çocuklukta nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada, inflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı hastalarda osteoporoz açısından kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, pediyatrik gastroenteroloji polikliniğinde takip edilen, 8–18 yaş arası inflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 34 hastanın dosyasının retrospektif olarak incelenmesiyle yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 34 hastadan 17’si (%50) Crohn hastalığı, 17’si ülseratif kolit (%50) tanısıyla izlenmekteydi. Türk çocukların eğrisine göre değerlendirildiğinde hastaların sadece %2,9’unda (n=1) osteoporoz saptandı. Hastaların %11,7’sinde (n=4) yaşa göre lomber vertebral (L1-L4) kemik mineral yoğunluğu düşük olarak değerlendirildi. Hastaların %5,8’inde (n=2) boya göre değerlendirilen kemik mineral yoğunluğu düşüktü. Eğer veriler Amerikan verileri ile değerlendirilir ise %29 hastanın (n=10) L1-L4 vertebral kemik mineral yoğunluğu düşüktü. Kemik mineral yoğunluğu Z skoru ile beden kitle in-deksi (r=0,418, p=0,017), tanı yaşı (r=0,085, p=0,638) ve hastalık süresi (r=0,094, p=0,599) arasında bir ilişki saptanmadı. Hastaların beden kitle indeksi ve kemik mineral yoğunluğu Z skorları arasında ılımlı pozitif bir korelasyon saptandı (r=0,418, p=0,017).
Tartışma: İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı hastaların tanı yaşları, hastalık tipleri ile osteoporoz oranları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Çocuklarda osteoporoz tanısını koymak zordur ve farklı toplumların verilerini kullanarak değerlendirmeler karmaşık sonuçlar verebilmektedir. Hastaların osteoporoz değerlendirmesi sırasında kendi toplumumuzun çocuklar için normal standart değerlerinin olması gerekliliği görülmüştür.

Evaluation of the prevalence of osteoporosis in children with inflammatory bowel disease
1Department of Pediatric Gastroenterology, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
2Department of Pediatric Endocrinology, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 3(2): 81-86 DOI: 10.14744/upd.2023.35229

Abstract

Objective: Inflammatory bowel disease (IBD) is a rare condition in childhood. The aim of this study is to evaluate the presence of osteoporosis in patients diagnosed with IBD.
Material and Methods: The study is retrospective design evaluating 34 patients aged 8–18 years with IBD who were followed up in the Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinic in a tertiary hospital.
Results: Of the 34 patients who were followed up, 17 (50%) had Crohn’s disease and 17 (50%) had ulcerative colitis. The osteoporosis is detected in only one (2.9%) patient, four patients (11.7%) had low lumbar vertebra (L1–L4) bone mineral density (BMD) according to age, and two patients (5.8%) had low BMD according to height and sex-adjusted for Turkish children. When adjusted for United States children, 10 (29%) patients had low L1–L4 BMD. No relationship was found between the BMD Z-score and the age at diagnosis (r=-0.085, p=0.638), and the duration of disease (r=0.094, p=0.599). A moderate positive correlation was identified between the standardized body mass index and BMD Z-score of the patients (r=0.418, p=0.017).
Conclusion: It was concluded that no relationship was found between the age at diagnosis, duration of disease, and BMD values in pediatric patients with IBD. The diagnosing of osteoporosis is difficult in children and confusing results was obtained when adjusted for population-based references. There is a need to ascertain normal standardized values for Turkish children to facilitate the standardized osteoporosis screening of patients.