ISSN: 2757-7074 | İletişim
Tekrarlayan hırıltılı çocukta vasküler ring tanısı
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 76-78 DOI: 10.14744/upd.2022.58066
Tam Metin PDF

Özet

Vasküler ring terimi aortik arkın anormal gelişimi sonucu oluşan damarsal anomalilerin trakea veya özefagustan birine veya her ikisine birden bası oluşturması olarak tarif edilir. Solunum zorluğu, stridor, havlar tarzda öksürük, apne, disfaji ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi semptomlar yapabilir. Tanı atlamamak için ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Biz bu olgu sunumunda solunum ve beslenme problemi yaşayan hastamızda, bilgisayarlı toraks anjiyografi ile vasküler ring tanısını koyduğumuzu ve tedavisini anlatarak bu tanı hakkında farkındalığı artırmayı amaçladık.

Diagnosis of vascular ring in a child with recurrent wheezing
1Department of Pediatrics, University of Health and Scienses, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health and Scienses, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 76-78 DOI: 10.14744/upd.2022.58066

Abstract

The term vascular ring is defined as compression of either or both of the trachea or esophagus by vascular anomalies resulting from the abnormal development of the aortic arch. It can cause symptoms such as difficulty breathing, stridor, barking cough, apnea, dysphagia, and recurrent respiratory tract infections. Not to miss the diagnosis, it should definitely be considered in the differential diagnosis. Therefore, high suspicion is required for its diagnosis. Here, we aimed to raise awareness about this diagnosis by explaining that we diagnosed vascular ring with computed thorax angiography and its treatment in our patient who had respiratory and nutritional problems.