ISSN: 2757-7074 | İletişim
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde rotavirüs enfeksiyonu salgını: Bir olgu kontrol çalışması
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 63-69 DOI: 10.14744/upd.2022.92300
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan bir rotavirüs salgınının, olguların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri ve komplikasyonlarıyla birlikte değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Doksan yedi yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 24 Ağustos 2017-08 Kasım 2017 tarihleri arasında rotavirüs ile enfekte olan ve olmayan yenidoğanlarla bir olgu kontrol çalışması yürütüldü. Olguların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi.
Bulgular: Salgın 24 Ağustos 2017 tarihinde başladı ve son olgu 08 Kasım 2017 tarihinde tespit edildi. Çalışma sürecinde 33 yenidoğan, hastane kaynaklı rotavirüs enfeksiyonu geçirdi. Taranan yenidoğan sayısı 280, rotavirüs enfeksiyonu prevalansı %11,7 (33/280) idi. Kontrol grubu için rotavirüs enfeksiyonu olmayan ve aynı dönemde yatan 47 yenidoğan rastgele seçildi. Erkek oranı %57,6 ve ortanca yaş 4,5 gündü. Prematüre doğum %32,1 ve düşük doğum ağırlığı oranı %37,2 idi. Olgu ve kontrol grupları arasında cinsiyet, postnatal yaş, doğum ağırlığı, gebelik yaşı ve mortalite açısından fark yoktu. On üç yenidoğanda kanlı dışkı tespit edildi ve bu olguların tümü rotavirüs ile enfekteydi (%39,4). On iki yenidoğanda nekrotizan enterokolit gelişti ve bu olguların 11’i rotavirüs ile enfekteydi. Rotavirüs enfeksiyonu olan hiçbir yenidoğan, santral sinir sistemi veya invajinasyondan kaynaklanan komplikasyonlar göstermedi. Bakteriyel koenfeksiyon tüm yenidoğanlarda %28,2 oranında görüldü, olgu ve kontrol grupları arasında fark yoktu. Ancak olgu grubunda sepsis (klinik veya kanıtlanmış) oranı kontrole göre daha yüksekti. Olgu grubunda C-reaktif protein değeri daha yüksek ve metabolik asidoz daha sıktı. Mortalite ile ilgili tek değişken nekrotizan enterokolit gelişimiydi.
Tartışma: Yenidoğan döneminde rotavirüs enfeksiyonu hafif seyretse de hastalar nekrotizan enterokolit gibi komplikasyonlar açısından izlenmelidir. Hastanede yatan yenidoğanlarda rotavirüs yüksek oranda bulaşır ve bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi hastasında enfeksiyon tespit edildiğinde tüm hastalar taranmalı ve enfeksiyon kontrol önlemleri sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.

An outbreak of rotavirus infection in a neonatal intensive care unit: A case–control study
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye
2Department of Neonatology, Mersin University, Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 63-69 DOI: 10.14744/upd.2022.92300

Abstract

Objective: This study aimed to retrospectively evaluate a rotavirus (RV) outbreak in a neonatal intensive care unit (NICU) with clinical signs and symptoms and complications in the cases.
Material and Methods: A case–control study was conducted with RV infected and non-infected neonates in our 97-bed NICU between August 24, 2017, and November 08, 2017. Demographic, clinical, and laboratory features were evaluated.
Results: The outbreak started on August 24, 2017, and the last case was detected on November 8, 2017. In the study period, 33 patients had a hospital-acquired RV infection during hospitalization. The number of screened neonates was 280, and the prevalence was 11.7% (33/280). For the control group, 47 neonates with no RV infection were randomly selected. Male was 57.6%, and the median postnatal age was 4.5 days. Premature was 32.1%, and low birth weight was 37.2%. There was no difference between case and control groups regarding gender, postnatal age, birth weight, gestational age, and mortality. Bloody stool was detected in 13 neonates who were RV infected (39.4%). Twelve neonates presented necrotizing enterocolitis (NEC), and 11 of them were infected with RV. No neonate with RV infection presented complications from the central nervous system or intussusception. Bacterial co-infection was seen in 28.2% of all neonates, and there were no differences between case and control groups. However, the sepsis (clinical or proven) rate was higher in the case group than in the control group. C-reactive protein value was higher and metabolic acidosis was more frequent in the case group. The only variable related to the mortality was NEC.
Conclusion: Although RV infection has a mild course in the neonatal period, patients should be followed up for complications like NEC. In hospitalized neonates, RV is transmitted in a high percentage. When an infection is detected in a NICU patient, all patients should be screened, and infection control measures should be strictly enforced.