ISSN: 2757-7074 | İletişim
Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda patent duktus arteriyozus varlığının klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik etkilerinin araştırılması
1VKF Amerikan Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süleymaniye Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Biyokimya Anabilim Dalı, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
5Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 45-56 DOI: 10.14744/upd.2022.86580
Tam Metin PDF

Özet

Amaç: Patent duktus arteriyozus (PDA) çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde önemli hemodinamik değişikliklere yol açarak neonatal mortalite ve morbiditeyi etkileyebilir. Bu çalışmada, çok düşük doğum ağırlıklı prematüre olgularda farklı hemodinamik özellikteki PDA’nın klinik, laboratuvar ve ekokardiyo-grafik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 1 Mayıs 2011-1 Mayıs 2012 tarihleri arasında neonatoloji kliniğinde izlenen ≤32 gestasyonel hafta ve <1500 gram olan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prospektif olarak yapıldı. Olgular klinik ve 24-72. saatte yapılan ekokardiyografi bulgularına göre PDA olmayanlar, hemodinamik önemsiz PDA, intravenöz ibuprofen ile tedavi uygulanan hemodinamik önemli PDA ve oral ibuprofen ile tedavi uygulanan hemodinamik önemli PDA grupları olarak kategorize edildi. Tedavi sonrası klinik, laboratuvar ve ekokardiyografi testleri tekrarlandı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma döneminde 66 olgu (median ağırlık 1200 gram, %50’si erkek) mevcuttu. Bu olguların 27’sinde PDA yoktu, 14’ünde hemodinamik önemsiz PDA, 10’unda intravenöz ibuprofen ile tedavi edilen hemodinamik önemli PDA ve 15’inde oral ibuprofen ile tedavi edilen hemodinamik önemli PDA mevcuttu. Başlangıç ve tedavi sonrası N-terminal pro-BNP (NTpBNP) düzeyleri arasında gruplar arasında fark yoktu. Ekokardiyografik ölçümlerde duktus çapı, LA/Ao, LVDD ve LVDS indeksleri, La/LVDD, RA ve LA hacimleri ile diyastolik disfonsiyonu gösteren Emv ve Amv ölçümleri intravenöz ve oral ibuprofen uygulanan hemodinamik önemli PDA gruplarında belirgin yüksekti (p<0,05). Tedavi sonrası duktusun kapanması ile kalbin hem sistolik hem de diyastolik fonksiyonlarının iyileştiği görüldü.
Tartışma: Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde erken dönemde yapılan ekokardiyografi ile hemodinamik önemli PDA saptanarak kalbin sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında bozulma değerlendirilebilir. NTpBNP’nin hemodinamik önemli PDA’yı göstermede ve tedavi cevabını izlemedeki yeri sınırlıdır. Oral veya intravenöz ibuprofen tedavileri hemodinamik önemli PDA tedavisinde etkilidir.

Investigation of the clinical, laboratory, and echocardiographic effects of the presence of patent ductus arteriosus in very low birth weight newborns
1Department of Pediatrics, VKF Amerikan Hospital, Istanbul, Türkiye
2Neonatal Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Süleymaniye Maternity and Children Research and Training Hospital, Istanbul, Türkiye
3Neonatal Intensive Care Unit, Başakşehir Çam Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Biochemistry, Institude of Cardiology, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
5Department of Pediatric Cardiology, Okan University Medical Faculty, Istanbul, Türkiye
6Neonatal Intensive Care Unit, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children Hospital Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 45-56 DOI: 10.14744/upd.2022.86580

Abstract

Objective: Patent ductus arteriosus (PDA) may affect neonatal mortality and morbidity by causing significant hemodynamic changes in very low birth weight infants. In this study, it was aimed to compare the clinical, laboratory, and echocar-diographic features of PDA with different hemodynamic properties in very low birth weight premature cases.
Material and Methods: This study was conducted prospectively in very low birth weight infants ≤32 weeks of gestation and <1500 g, followed up in the neonatology clinic between May 1, 2011, and May 1, 2012. The cases were non-PDA, hemodynamically insignificant PDA according to clinical and echocardiographic findings performed at 24–72 h. Hemodynamically important PDA treated with intravenous ibuprofen and hemodynamically important PDA treated with oral ibuprofen were categorized as groups. Clinical, laboratory, and echocardiographic tests were repeated after treatment. The results were evaluated statistically.
Results: There were 66 cases (median weight 1200 g, 50% male) during the study period. Of these cases, 27 had no PDA, 14 had hemodynamically insignificant PDA, 10 had hemodynamically significant PDA treated with IV ibuprofen, and 15 had oral ibuprofen. In echocardiographic measurements, duct diameter, LA/Ao, LVDD and LVDS indices, La/LVDD, RA and LA volumes, and Emv and Amv measurements were significantly higher in hemodynamically important PDA groups (p<0.05). It was observed that both systolic and diastolic functions of the heart improved with the closure of the duct after the treatment. When oral and IV ibuprofen treatment were compared, both were found to be effective (>90%) in closing the duct.
Conclusion: In very low birth weight premature babies, hemodynamically significant PDA can be detected by early echocardiography and deterioration in systolic and diastolic functions of the heart can be evaluated. The role of NTpBNP in demonstrating hemodynamically important PDA and monitoring the treatment response is limited. Oral or IV ibuprofen treatments are effective in the treatment of hemodynamically important PDA.