ISSN: 2757-7074 | İletişim
Enürezis nokturnalı çocuklarda tiroid hormonları ve D vitamini düzeylerinin araştırılması
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bahçelievler Memorial Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 1(2): 15-18 DOI: 10.14744/upd.2022.32042
Full Text PDF

Özet

Amaç: Bu çalışmada monosemptomatik nokturnal enürezis tanılı çocuklarda 25 (OH)2 D vitamini, tiroksin (T4) ve tiroid stimulan hormon (TSH) düzeylerinin çalışılması ve hastalıkla ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza çocuk polikliniğinimize başvuran 5–15 yaş arasındaki 49 primer monosemptomatik nokturnal enürezisli çocuk alındı. Kronik hastalıklara bağlı sekonder enürezisli hastalar çalışmadan çıkarıldı. Araştırmamız Şubat 2012, Temmuz 2013 tarihinde bir buçuk yıl süre ile yapıldı. Çalışmaya kontrol grubu olarak, çalışma grubu ile benzer yaş ve cinsiyetteki 99 sağlıklı çocuk alındı. Laboratuar ölçümlerinde hastaların tam kan sayımları, böbrek fonksiyon testleri, kan elektrolitleri, kan glukoz değerleri, tam idrar tetkikleri, 25 (OH) vitamin D ve tiroid hormon düzeylerinin ölçümü yapıldı.
Bulgular: Altını ıslatmayan çocuklarla karşılaştırıldığında MNE’li çocukların 25(OH) D vitamini düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu; glukoz, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, hemoglobin, TSH ve fT4 düzeylerinin iki grupta benzer olduğu belirlendi.
Tartışma: Göreceli olarak vaka sayısının az olduğu çalışmamızda, enürezis tiroid hormonları arasında bir ilişki saptayamadık. Çalışmamızda D vitamini düzeyleri Enürezis grubunda anlamlı olarak yüksekti. Fakat bunun hangi mekanizmayla Enürezise sebep olduğu belirlenemedi. Çalışmamızın D vitamini ve hiperkalsiüri düzeylerinin birlikte değerlendirileceği çalışmalara dayanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Investigation of vitamin D and thyroid hormone levels in children with enuresis nocturna
1Department of Pediatric Cardiology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Nephrology, Memorial Bahçelievler Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, University of Health Sciences Turkey, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 1(2): 15-18 DOI: 10.14744/upd.2022.32042

Abstract

Objective: The present study aims to investigate the levels of 25 (OH)2 D vitamins, thyroxine (T4), and thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in children diagnosed with monosymptomatic Enuresis Nocturna (MEN), and any potential relationship between these levels and the disorder.
Material and Methods: 49 children with Primary Monosymptomatic Enuresis Nocturna (PMEN) who applied to our pediatric departments were included in the study. Patients with secondary enuresis associated with chronic diseases were excluded. The study took place between February 2012–July 2013. 99 healthy children with age and gender distribution similar to the enuresis group were included in the study as well, as the control group. Complete urine analysis and complete blood cell count were performed on all the children, and their urea, creatinine, glucose, serum electrolyte levels, 25 (OH)2 vitamin D, and thyroid hormone levels were measured.
Results: Compared to children who don’t wet themselves, children with MEN were found to have statistically higher 25 (OH)2 Vitamin D levels (p<0.001), while the two groups were found to have similar glucose, urea, creatinine, sodium, potassium, hemoglobin, TSH and fT4 values.
Conclusion: In the present study where the patient count was relatively low, no relationship could be established between enuresis thyroid hormone levels. Vitamin D levels were significantly higher in Enuresis group. Yet we still humbly believe that our study will provide valuable reference data for future studies which will inspect 25 (OH) Vitamin D levels and urine calcium levels together.