ISSN: 2757-7074 | İletişim
Göğüs ağrısı olan çocuklarda D vitamini düzeyleri ve QT dispersiyonlarının değerlendirilmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 7-10 DOI: 10.14744/upd.2020.43153
Tam Metin PDF

Özet

Amaç: Vitamin D, kemik mineralizasyonu, kalsiyum-fosfor dengesi ve nöromusküler iletide önemli rol oynar. Adölesan yaş grubunda D vitamini eksikliği sık görülen bir durum olup idiyopatik göğüs ağrısında altta yatan sebeplerden biri olabilir. Bu çalışmada, göğüs ağrısı şikâyeti ile çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran 7–17 yaş arası çocuklarda göğüs ağrısı ile D vitamini düzeyinin, D vitamini düzeyleri ile de ciddi aritmi riski göstergesi olan QT dispersiyonunun arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Prospektif çalışmaya Ocak 2015–Mart 2015 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı şikâyeti ile başvuran, 7–17 yaş arası 41 hasta ve yaş-kilo-cinsiyet uyumlu masum üfürüm tanısı konulan 19 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Kardiyak veya kalp dışı bilinen hastalığı olan olgular, elektrokardiyografide patoloji saptananlar, QT uzaması veya kısalmasına neden olan ilaç kullanımı ve elektrolit bozukluğu olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hasta ve kontrol grubunun elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve telekardiyogramları ile serumda 25-hidroksi vitamin D [25(OH)D], kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve kreatinin kinaz ölçümleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta grubunda 25(OH)D ortalama değeri 9.55±5.01 ng/mL, kontrol grubunda ise 11.45±3.80 ng/mL bulunmuştur. Hasta grubun 25(OH)D düzeyi ile kontrol grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Hasta grubun kan kalsiyum, alkalen fosfataz ve kreatinin kinaz değerlerinde kontrol grubuna göre fark saptanmazken, hasta grubunda kan fosfor düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (hasta: 4.23±0.55 mg/dL, kontrol: 4.78±0.66 mg/dL, p=0.01). Hasta ve kontrol grupları arasında QTc dispersiyonu arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).
Tartışma: Göğüs ağrısı şikâyeti ile gelen hasta grubu ön planda ergenlik yaş grubunda yer almaktadır. Patolojik bulgu saptanmayan olgularda hızlı büyümenin olduğu bu dönemde özellikle D vitamini eksikliğine bağlı kan fosfor düzeyindeki eksiklik bu şikayetlere yol açabilmektedir. Yaşamın ilk iki yaşı gibi bu dönemde de profilaktik amaçlı D vitamini ve fosfor takviyesinin bu şikayetleri azaltacağını düşünmekteyiz.

Evaluation of vitamin D Levels and QT dispersions in children with chest pain
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University, University of Health Sciences, Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 7-10 DOI: 10.14744/upd.2020.43153

Abstract

Objective: Vitamin D deficiency is a common problem in adolescents and may be related to idiopathic chest pain. In this study, we aimed to investigate the relationships between chest pain and vitamin D levels and between vitamin D levels and QT dispersion, which is an indicator of severe cardiac arrhythmia risk.
Material and Methods: This study included 41 pediatric patients (7–17 years of age) with complaints of chest pain and 19 healthy controls with innocent murmurs who were admitted to the pediatric cardiology outpatient clinic between January and March 2015. Electrocardiography and echocardiography findings and serum 25-hydroxy vitamin D [25(OH)D], calcium, phosphor, alkaline phosphatase, and creatine kinase levels were compared between the groups.
Results: The mean 25(OH)D level was 9.55±5.01 ng/mL in the patient group and 11.45±3.80 ng/mL in the control group (p>0.05). Similarly, there were no significant differences in calcium, alkaline phosphatase, or creatine kinase levels between the groups. However, blood phosphorus levels were lower in the patient group compared with the control group (patient group: 4.23±0.55 mg/dL; control group: 4.78±0.66 mg/dL; p=0.01). No significant differences were observed in corrected QT dispersion between the patient and control groups (p>0.05).
Conclusion: Adolescence is a period of rapid growth, and reduced serum phosphorus levels, particularly those due to vitamin D deficiency, can cause chest pain in patients without any known pathology. We believe that prophylactic therapy with phosphorus and vitamin D supplements can diminish these complaints.