ISSN: 2757-7074 | İletişim
COVID-19, gebelik, anne sütü ve mikrobiyotası: Genel bir bakış
1Department of Midwifery, Halic University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey; Department of Midwifery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 29-38 DOI: 10.14744/upd.2021.35220
Tam Metin PDF

Özet

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), şiddetli akut solunum yolu virüsü 2’nin (SARS CoV-2) neden olduğu, bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı yeni bir halk sağlığı sorunudur. COVID-19’a yakalanan hastalarda, ciddi olgularda solunum, hepatik, gastrointestinal ve nörolojik komplikasyonlar ve sonunda ölüme dönüşen karmaşık bir klinik tablo görülmektedir. SARS-Cov-2, enfekte hastalarda öncelikle akciğer enfeksiyonuna neden olmasına rağmen, yakın zamanda SARS-CoV-2 RNA’larının bu hastalık ile enfekte hastaların dışkısında da bulunduğu bildirilmiştir. Dışkı analizleri doğrultusunda yapılan çalışmalar COVID-19 geçiren hastaların bağırsak mikrobiyotasının disbiyoz profiline daha yatkın olduğunu göstermektedir. COVID 19’un etkilediği bağırsak florasının bileşimi gebelikte başlarken doğumdan itibaren oldukça dinamiktir ve farklı çevresel faktörlerle şekillenir ve çeşitli mikrobiyal-konakçı işlevleriyle sonuçlanır. Mikrobiyal kolonizasyonun doğumdan sonraki en fazla etkileyen bileşen anne sütüdür. Anne sütü, bebeğin bağırsağının doğumdan sonra bakterilerle aşılanmasında hayati bir rol oynar. Aynı zamanda, anne sütü (AS) yoluyla viral bulaşmanın gerçekleşebileceği iyi bilinirken, anne sütünün bulaş durumunu engellediği de bilinmektedir. Ancak, son veriler bulaş durumunu kanıtlayacak veriler sunmazken, COVID-19 kaynaklı antikorlara anne sütü, yenidoğan sonuçlarında ve aynı zamanda, gebeliğinde aşılanan annelerden doğan bebeklerde de antikorlara rastlanmıştır. Bu bağlamda özellikle ilgi çekici olan AS yoluyla kadınlardan bebeklere COVID-19’un dikey geçişinde emzirmenin oynayabileceği potansiyel rol ve bağışıklık koruyucu bileşenlerine sahip anne sütünün COVID-19’a karşı potansiyel koruyucu etkileri nelerdir? ve COVID-19 ile enfekte veya maruz kalan annelerin bağırsak ve süt mikrobiyal kolonizasyonu nasıl etkilenmektedir? Makalede, COVID-19’un annelerin bağırsak mikrobiyol kolonizasyonuna, AS mikrobiyal içeriğine olan etkisi ve anne sütünün COVID-19’ a karşı koruyucu mekanizmasına kapsamlı bir bakış yapmayı amaçlıyoruz.

COVID-19, pregnancy, human milk and microbiota: An overview
1Department of Midwifery, Halic University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey; Department of Midwifery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 29-38 DOI: 10.14744/upd.2021.35220

Abstract

Coronavirus disease (COVID-19), caused by severe acute respiratory virus 2 (SARS CoV-2), is a new public health problem facing the world today. In patients with COVID-19, severe cases of respiratory, hepatic, gastrointestinal and neurological complications and a complex clinical picture that eventually turns into death are observed. Although SARS-Cov-2 primarily causes lung infection in infected patients, it has recently been reported that SARS-CoV-2 RNA is also found in the feces of patients infected with this disease. Studies conducted in line with stool analysis show that patients with COVID-19 are more prone to the dysbiosis profile of the intestinal microbiota. The composition of the intestinal flora affected by COVID-19 is highly dynamic from birth while it begins in pregnancy and is shaped by different environmental factors and results in various microbial- host functions. The component most affecting microbial colonization after birth is breast milk. Breast milk plays a vital role in vaccinating the baby’s gut with bacteria after birth. It is also well known that viral transmission through breast milk can occur, while breast milk is known to prevent contamination.However, while the latest data do not provide dat to prove the transmission status, antibodies from COVID-19 have been found in breast milk, newborn results, as well as in babies born to mothers who were vaccinated during pregnancy. In this context, what are the potential role that breastfeeding can play in the vertical transition of COVID-19 from women to babies through breast milk and what are the potential protective effects of breast milk against COVID-19? and how is the intestinal and milk microbial colonization of mothers infected or exposed with COVID-19 affected? In the article, we aim to provide a comprehensive overview of the effect of COVID-19 on mothers’ intestinal microbiol colonization, breast milk microbial content, and the protective mechanism of breast milk against COVID-19.