ISSN: 2757-7074 | İletişim
Beyin natriüretik peptit: Sepsisli çocuklarda prognostik belirteç olarak kullanılabilir mi?
1Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Kliniği
3Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 49-54 DOI: 10.14744/upd.2021.87597
Full Text PDF

Özet

Amaç: Beyin natriüretik peptit (BNP), çocuklarda ve yetişkinlerde miyokardiyal disfonksiyon belirtecidir. BNP, konjenital kalp kusurlarından kaynaklanan kalp yetmezliği olan çocuklarda yükselir. Septik şoktaki hastalarda da miyokardiyal disfonksiyon nedeniyle yükseldiği gösterilmiştir. Sepsiste BNP'nin prognostik önemi tartışmalıdır. Bu çalışmada sepsisli çocuklardaki serum BNP düzeylerini karşılaştırmayı ve ağır sepsiste ve sepsise bağlı mortalitede bir belirteç olarak BNP'nin rolünü belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Altı yataklı bir çocuk yoğun bakım ünitesinde prospektif gözlemsel bir çalışma gerçekleştirildi. Hastalar sepsis ve septik şok olarak gruplandırıldı. Başvuru anındaki, 24., 48., 72. ve 96. saatlerde klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte BNP ölçümü için seri kan örnekleri alındı. Sağlıklı çocuklardan oluşan kontrol grubundan BNP testi için bir defa kan örneği alındı. Hastaların günlük laboratuvar ve klinik değişkenlere dayanan organ işlevlerinin değerlendirmesi, Pediatrik Lojistik Organ Disfonksiyonu skorlaması, başvuru sırasında ve dört gün boyunca her 24 saatte bir kaydedildi. Yatıştan sonraki 24 saat içinde Pediatrik Mortalite Riski skoru hesaplanarak sepsis ve mortalite riski belirlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Yirmi septik şoklu çocuk, 14 sepsisli çocuk ve 26 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak dahil edildi. Başvuru anındaki ortalama BNP düzeyi (BNP(0)), sepsis sendromlu çocuklarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksekti (242,13±929,6'ya karşı 2,61±1,26; p<0.001). Ortalama BNP(0) düzeyi septik şok grubunda sepsis grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (384,88±1191,31'e karşı 28±38,94; p<0,001). Septik şok grubunda; kaybedilen hastalarda BNP(0) seviyeleri, sağ kalanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). Serum BNP düzeyleri, çoklu organ disfonksiyonu, PRISM skoru, PELOD skoru, PELOD’a göre kardiyak ve nörolojik disfonksiyon ile uyumlu bulundu.
Sonuç: Serum BNP düzeyinin sepsisli kritik hasta çocuklarda prognozu belirlemede güçlü bir belirteç olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Brain natriuretic peptide: Can be used as prognostic marker in children with sepsis
1Bakırkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul
2Bakırkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care Unit, İstanbul
3Bakırkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, Clinic of Biochemistry, İstanbul
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 49-54 DOI: 10.14744/upd.2021.87597

Abstract

Objective: The prognostic importance of brain natriuretic peptide (BNP) in sepsis is controversial. We aimed to compare serum BNP levels in children with sepsis and the role of BNP as a marker of severity and mortality in those children.
Material and Methods: A prospective observational study was performed in our pediatric intensive care unit. Children were grouped as patients with sepsis and septic shock. Serial blood samples were collected at admission, 24th, 48th, 72th, and 96th h for BNP assay. Organ functions were evaluated according to Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD) score. Echocardiography was performed for all patients by the same pediatric cardiologist. The severity of sepsis and mortality risk was determined by calculating of Pediatric Risk of Mortality (PRISM) score within 24 h after the admission. The results were analyzed statistically.
Results: Twenty children with septic shock, 14 children with sepsis, and 26 healthy controls were recruited. The mean BNP level at admission was significantly higher in children with sepsis syndrome than healthy controls (242.13±929.6 vs. 2.61±1.26; p<0.001). Mean BNP level was significantly higher in septic shock group than sepsis group (384.88±1191.31 vs. 28±38.94; p<0.001). In septic shock group; BNP levels were significantly higher in non-survivors than those of survivors (p<0.01). BNP levels correlated with PRISM score and PELOD score in particular cardiac and neurologic dysfunction.
Conclusion: We can suggest that serum BNP level may be useful predictor of prognosis in critically ill children with sepsis.